Pereiro Otero, José Manuel, University of Texas at Austin