(1)
Tracy, A. W. Dow Edgerton, Speak to Me That I May Speak: A Spirituality of Preaching. HMLTC 2009, 34.