Ivy, Kathryn Stevens, Vanderbilt University `, United States of America