Evans, Joseph N., Mt. Carmel Baptist Church, Washington D.C